Condicions Generals i Privacitat – Scuba Xàbia (Jávea)

El propòsit d’aquest document és regular les normes d’ús i salvaguardar la protecció de les dades dels usuaris de www.scubaxabia.com (en endavant, Bruja Verde S.L. i amb número de CIF: B-54.484.134), amb domicili en Carrer Bordeus 9, Local 1, 03730 Xàbia, Alacant; Tel. +34 965.792.919.

A través d’aquesta web vostè podrà efectuar reserves en els serveis que operen sota la marca Bruja Verde S.L. i, per això, li ofereix informació actualitzada sobre l’establiment i els seus serveis, així com sobre les ofertes disponibles en tot moment.

La utilització de la pàgina i / o dels seus serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes Normes d’ús, pel que l’usuari ha de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.scubaxabia.com

2.) Ús de www.scubaxabia.com i els seus serveis

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.scubaxabia.com aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents normes d’ús .

Bruixa Verd S.L., podrà, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats o qualsevol aspecte substancial de la present pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www.scubaxabia.com. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic info @ scubaxabia.com

3.) Protecció de les dades personals dels usuaris de scubaxabia.com

L’usuari d’www.scubaxabia.com, a l’enviar les seves dades personals – bé a través dels formularis de reserves i contacte, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara endavant les Dades Personals) que Bruja Verde S.L. tracta de forma automatitzada i incorpora a un fitxer amb la finalitat de poder prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable Bruja Verde S.L., i que es troba registrat o donat d’alta davant l’autoritat competent.

La cessió de dades de caràcter personal a tals entitats té com a exclusiva finalitat la correcta prestació dels serveis que Bruja Verde S.L. ofereix.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal. Per a això n’hi haurà prou amb contactar amb Bruja Verde S.L. a través del correu electrònic info@scubaxabia.com o bé escrivint al seu domicili social: Carrer Bordeus 9, Local 1, 03730 Xàbia, Alacant;

Bruixa Verd S.L. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Els usuaris de www.scubaxabia.com garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

D’altra banda, Bruja Verde S.L. podrà recollir informació a través de dispositius com cookies o fitxers sobre la navegació dels seus usuaris per www.scubaxabia.com. Aquests dispositius s’associen exclusivament a un únic usuari i el seu propi ordinador personal. En aquest cas, Bruja Verde S.L. només utilitzarà aquestes dades en el seu conjunt amb la finalitat última de millorar els seus serveis. Bruixa Verd S.L. només compartiria aquesta informació amb caràcter global i estadístic únicament.

4.) Motius d’exclusió

Bruixa Verd S.L. es reserva el dret d’exclusió temporal o definitiva dels usuaris en qualsevol dels següents supòsits:

Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d’ús establerts en el present document.
Per incompliment de les lleis, la moral, i l’ordre públic.

L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de Bruja Verde S.L. a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

5.) Dret de modificació de les normes d’ús

Bruixa Verd S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís qualsevol dels termes i condicions de les presents Normes d’ús, en els termes i condicions que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.scubaxabia.com .

6.) Propietat intel·lectual i drets d’autor

Tota la informació continguda en www.scubaxabia.com, el seu disseny gràfic i el codi està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

Aquests drets pertanyen exclusivament a www.scubaxabia.com i eventualment als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquesta web poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents normes d’ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.scubaxabia.com, sense autorització prèvia de bruixa Verd SL

L’usuari, haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides a www.scubaxabia.com, de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre i quan no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de Bruja Verde S.L. o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.scubaxabia.com sense autorització prèvia i per escrit de Bruja Verde S.L. queda prohibit. L’autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@scubaxabia.com

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.scubaxabia.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem es posi en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@scubaxabia.com

7.) Hipervincles

Bruixa Verd S.L. no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de les pàgines a les que refereixi mitjançant hipervincles o publicitat. L’existència d’un hipervincle no pressuposa relació de cap classe entre Bruja Verde S.L. i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.

Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un enllaç amb www.scubaxabia.com, han de garantir que aquest hipervincle només permet l’accés a les pàgines o serveis de la web www.scubaxabia.com, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa , reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts del web.

L’usuari garantirà que la pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Bruja Verde S.L..

8.) Exclusió de garanties i de responsabilitat

Bruixa Verd S.L. no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva web o serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la caiguda del seu web, encara que intentarà facilitar en la mesura del possible ajuda tècnica als afectats.

Bruixa Verd S.L. no pot garantir l’absència de virus en els continguts de la web que puguin produir alteracions en el programari dels usuaris o de les persones que visitin les pàgines, pel que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

Bruixa Verd S.L. no controla ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en les webs de tercers, pel que no respondrà de la legalitat dels continguts d’aquestes webs.

9.) Exclusió de garanties i de responsabilitat

Si una de les estipulacions de les presents normes d’ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions es mantindran en els termes acordats.

10.) Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Normes d’ús es regeixen per la Llei Espanyola. Bruixa Verd S.L. i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi oa qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Benidorm. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l’acord entre Bruja Verde S.L. i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.